کیفیت محصول از لحاظ يکنواختي در ارسال

در صورت ارائه شکايات نحوه رسیدگي به شکايات چگونه بوده است؟

تحويل به موقع محصول /خدمت

کیفیت محصول در مقايسه با محصولات مشابه چگونه است؟

مدت زمان تحويل از زمان درخواست ونحوه بارگیری محصول را چگونه ارزیابی می کنید؟

امکان و سهولت دسترسي به مسئولین مربوطه شرکت چگونه است؟

قیمت محصولات نسبت به رقبا

نحوه برخورد کارکنان واحد فروش

کیفیت مواد اولیه مصرفي نسبت به رقبا

آيا رضايت مندی شما در حدی بوده که شرکت هوراند پلاستیک را به ديگران معرفي نمايید؟

پیشنهادات و انتقادات: