۲۵
خرداد

دومین جلسه هم اندیشی منابع انسانی

دومین جلسه هم اندیشی منابع انسانی ستاد هلدینگ رایزکو و شرکتهای تابعه روز پنجشنیه 99/03/22 در سالن کنفرانس سایت 2 شرکت اورند پیشرو برگزار شد.

در این جلسه آقای شورکی مدیر سرمایه های انسانی هلدینگ رایزکو و آقای صمدانی پور مدیر اداری و پشتیبانی هلدینگ رایزکو و مدیر منابع انسانی اورندپیشرو مباحثی در خصوص :

چالشها و مشکلات یکماه گذشته شرکتها در حوزه منابع انسانی، اداری و رفاه

برنامه های پیشنهادی ارزیابی شرکتها طی تیر و مردادماه

برنامه های آموزشی متمرکز از طرف هلدینگ

روند ورود پرسنل جدید به شرکتها

برنامه پروژه های بهبود الزامی اعلام شده

اثربخشی کارکنان براساس مدل هی گروپ

را مطرح کردند.

نمایندگان منابع انسانی شرکتهای اورندپیشرو، اتحادیه نوین، جنرال کب، آرسام پلاست، پرتوفرازان، حضور داشتند و با نمایندگان شرکتهای مادپارت و پارت پلاستیک خراسان و هوراند پلاستیک به صورت مجازی ارتباط برقرار شد.